Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

1. Vị trí, chức năng.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập trực thuộc Sở KH&CN, thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ và thông tin, thống kê khoa học và công nghệ. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng hợp pháp để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

a) Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu KH&CN trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;

b) Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hoá và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm;

c) Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới;

d) Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức KH&CN trong và ngoài nước;

đ) Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh; thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực KH&CN phù hợp với quy định của pháp luật;

e) Quản lý về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật, phân cấp của UBND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ;

f) Thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống;

g) Cung cấp các kiến thức về KH&CN phục vụ phát triển sản xuất cho người dân. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh;

h) Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy tài năng, thế mạnh của tỉnh;

k) Thực hiện các giải pháp hỗ trợ tổ chức và cá nhân đổi mới công nghệ; Tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ KH&CN theo thẩm quyền;

l) Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật;

m) Thực hiện dịch vụ thông tin, thống kê khoa học và công nghệ và dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở KH&CN giao.

Chat với Chúng Tôi