Giới thiệu Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang

Xuất phát từ tình hình cần có một tổ chức làm nhiệm vụ chuyển giao khoa học công nghệ (KHCN), áp dụng các thành tựu KHCN vào sản xuất, đời sống và làm dịch vụ KHCN. Ngày 20/01/1988 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang đã ký quyết định số 76/QĐ-UB thành lập Trung tâm triển khai kỹ thuật thuộc Ủy ban khoa học kỹ thuật (nay là Sở KH&CN) là một đơn vị hoạt động độc lập có con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc, Ngân hàng. Nhưng thực chất Trung tâm hoạt động theo hình thức như một đơn vị trực thuộc Ủy ban khoa học kỹ thuật và hoạt động rất hạn chế, chính vì vậy trong giai đoạn phát triển mới Công nghiệp hóa – hiện đại hóa, để thúc đẩy chuyển giao công nghệ và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất một cách có hiệu quả, Sở KH&CN đề nghị UBND cho phép chuyển Trung tâm Triển khai Kỹ thuật thành Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao KH&CN theo quyết định số 5805/QĐ.UB.TC ngày 25/7/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm hoạt động theo phương thức là một đơn vị sự nghiệp có thu.

          Trung tâm được cấp kinh phí hoạt động từ nguồn kinh phí sự nghiệp và nguồn thu từ các dịch vụ. Với chức năng là một đơn vị tư vấn cho các doanh nghiệp, công ty, các tổ chức, cá nhân để ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nhận chuyển giao công nghệ phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh.

          Theo thông tư liên tịch số 05/2002/TTLT- TCCBCP ngày 07/03/2002 của Bộ Khoa học, Công nghệ  và Môi trường và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quản lý khoa học, công nghệ và môi trường ở địa phương. Uỷ ban nhân dân tỉnh có ký quyết định số 1044/QĐ-UB-TC ngày 17/6/03 đổi tên Trung tâm thành Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN.

          Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ hoạt động với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu: nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao và sản xuất thử nghiệm trong các lĩnh vực khoa học công nghệ; thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ và môi trường.

Dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với năng lực – kinh nghiệm đã được khẳng định, Trung tâm sẽ xây dựng thương hiệu phát triển bền vững luôn đáp ứng và thoả mãn các nhu cầu của khách hàng.

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN An Giang luôn cầu thị và mong được sự quan tâm hợp tác.

Chat với Chúng Tôi